Všeobecné obchodní podmínky

 

Společnost NIZL s.r.o. se sídlem Jaurisova 515/4, Michle, 140 00 Praha 4, IČ: 02985250,         C 226177 vedená u Městského soudu v Praze (dále jen „prodávající“)

 

I.  Obecná ustanovení

I.1.    Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) platí pro nákup v internetovém obchodě prodávajícího, provozovaném na internetové adrese www.mustaffa.cz / www.mutatednation.cz  (dále též jen „eshop“), přičemž blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Obchodní podmínky jsou v rámci eshopu každému přístupné.

 

I.2.    Veškeré smluvní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění (dále jen „OZ“).

 

I.3.    Není-li výslovně uvedeno jinak, pro účely těchto obchodních podmínek se v souladu s OZ považuje za spotřebitele každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná (každý takový člověk dále jen „spotřebitel“).

 

II.         Kupní smlouva

 

II.1.  Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím je vymezen příslušnými právními předpisy a kupní smlouvou, jejíž součástí jsou i tyto obchodní podmínky.

 

II.2.  Nabídkou k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží prodávajícím na stránky eshopu, kupní smlouva vzniká doručením kupujícím v rámci eshopu řádně vyplněné, potvrzené a odeslané objednávky prodávajícímu (dále jen „objednávka“).

 

II.3.  Uzavření kupní smlouvy bez sjednání všech jejích náležitostí stanovených OZ je ve smyslu ustanovení § 1726 OZ vyloučeno. Prodávající dále v souladu s ustanovením § 1740 odst. 3) OZ vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou.

 

II.4.  Prodávající je povinen neprodleně kupujícímu potvrdit obdržení jeho objednávky na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím v jeho objednávce. Současně s takovým potvrzením zašle prodávající kupujícímu znění těchto obchodních podmínek.

 

II.5.  Uzavřením kupní smlouvy vzniká prodávajícímu závazek odevzdat zboží kupujícímu a umožnit mu nabýt vlastnické právo ke zboží, kupujícímu vzniká závazek zboží převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu.

 

 

II.6.  Uzavřením kupní smlouvy kupující výslovně potvrzuje, že si je vědom toho, že tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást kupní smlouvy, a že se s těmito obchodními podmínkami detailně seznámil. Na tyto obchodní podmínky byl kupující dostatečným způsobem před uzavřením kupní smlouvy upozorněn a měl možnost se s nimi v plném znění seznámit.

III.    Specifikace a cena zboží

 

III.1.     Označení zboží a popis jeho hlavních vlastností je u každého zboží uveden přímo v eshopu.

 

III.2.     Cena zboží je u každého zboží uvedena přímo v eshopu. Tato cena je uvedena včetně všech daní a poplatků. Za podmínek stanovených v těchto obchodních podmínkách bude prodávající účtovat kupujícímu nad rámec ceny zboží náklady na dodání zboží kupujícímu.

 

III.3.     Kupní cena zboží bude dohodnuta v každé kupní smlouvě s tím, že výše takové kupní ceny bude odpovídat kupní ceně příslušného zboží uvedené v eshopu v době odeslání objednávky kupujícím. Prodávající je oprávněn ceny zboží jednostranně měnit s tím, že na již uzavřenou kupní smlouvu nebude mít taková změna ceny vliv.

IV.   Platební podmínky

 

IV.1.     Způsob úhrady kupní ceny bude sjednán v kupní smlouvě, a to v návaznosti na volbu kupujícího učiněnou v jeho objednávce, kdy kupující má možnost volby z těchto variant:

 

IV.1.1.   Kartou, přičemž rozhodne-li se kupující využít k platbě za vybrané zboží platební kartu, označí při objednávání zboží v eshopu v příslušném kroku druh platební karty. Poté bude přesměrován do zpracovatelské banky prodávajícího, která kupujícího vyzve k zadání údajů o kartě: číslo platební karty, datum ukončení platnosti karty, a CVV2/CVC2 - poslední trojčíslí předtištěné na podpisovém proužku karty. Tyto informace zadává kupující přímo do platební stránky zpracovatelské banky, která zajistí nerozluštitelný zakódovaný přenos dat a prodávajícímu pouze sdělí výsledek autorizace a dává tím pokyn k vyřízení objednávky. Tímto je odstraněna možnost volného přenosu nechráněných dat na veřejné počítačové síti. O výsledku transakce je kupující informován e-mailem. Prodávající přijímá k platbě tyto karty: VISA Electron (kterou vydala jakákoliv česká banka), VISA (kterou vydala jakákoliv česká banka), Maestro (v případě, že vydavatelská banka zařadila danou kartu do systému 3D-Secure), MasterCard (kterou vydala jakákoliv česká banka) Přítomnost log „Verified by Visa“ kartové asociace Visa a „MasterCardSecureCode“ kartové asociace MasterCard zaručuje bezpečnou platbu v eshopu prodávajícího. 

                                                                                            

 

IV.1.2.   V hotovosti na dobírku – kupní cena bude uhrazena kupujícím v hotovosti při převzetí zásilky, a to k rukám přepravce pověřeného dodáním zboží; úhrada kupní ceny je podmínkou předání zboží.

 

IV.1.3.   Platební kartou na dobírku - kupní cena bude uhrazena kupujícím platební kartou při převzetí zásilky, a to prostřednictvím platebního terminálu přepravce pověřeného dodáním zboží; úhrada kupní ceny je podmínkou předání zboží. Tato služba je podmíněna navýšením ceny přepravy o 3% z celkové ceny zboží, včetně všech ostatních poplatků.

 

IV.1.4.   Bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2900589737/2010, vedený u společnosti Fio banka, a.s. (dále jen „účet prodávajícího“). V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 3 dnů od uzavření kupní smlouvy.

 

V.        Dodací podmínky

V.1.         Zboží bude kupujícímu dodáno na adresu, kterou kupující uvede v objednávce, a to prostřednictvím přepravce, kterého kupující vybere v rámci své objednávky, přičemž má na výběr z těchto možností:

 

V.1.1. Česká pošta, s. p.

  •  Balík do ruky
  •  Balík na poštu

V.1.2. Geis CZ, s.r.o.

  •  B2C doručení
  • (B2B firemním zákazníkům)
  •  

V.2.       Zboží bude kupujícímu doručeno nejpozději do 5 pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy. Zásilka bude obsahovat objednané zboží a prodejní doklad včetně záručního listu (tyto dokumenty nahrazuje faktura vystavená ke dni prodeje).

 

V.3.       Náklady na dodání zboží objednaného v rámci jedné objednávky jsou nezávislé na počtu objednaných kusů (položek).

 

V.4.       Kupující souhlasí s tím, aby prodávající poskytl vybranému přepravci údaje týkající se kupujícího, a to v rozsahu, který je nezbytný pro řádné dodání zboží.

 

V.5.       Prodávající zboží před jeho dodáním na své náklady zabalí a označí způsobem dohodnutým v kupní smlouvě, případně způsobem obvyklým, odpovídajícím dohodnutému způsobu dodání a užívání.

 

V.6.       Vyžaduje-li to povaha zboží nebo určuje-li takovou povinnost výslovně příslušná kogentní právní norma, je prodávající povinen jako součást dodávky dodat kupujícímu takovou dokumentaci a doklady vztahující se k dodávanému zboží, které jsou nutné k převzetí a užívání zboží.

 

VI.   Odpovědnost za vady zboží a záruka

 

VI.1.     Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 612 a násl. občanského zákoníku).

 

VI.2.     Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

 

VI.3.     V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může zákazník odstoupit od smlouvy. Prodávající také může zákazníkovi nabídnout při výskytu vady slevu z kupní ceny. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti (6) měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

 

VI.4.     Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá prodávající za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době (záruka). V případě, že se v záruční dvouleté době vyskytla vada, je nutné rozlišit mezi podstatným a nepodstatným porušením kupní smlouvy. V případě, že vada je podstatným porušením kupní smlouvy, může si zákazník vybrat, zda chce zboží vyměnit, opravit, úplně odstoupit od smlouvy nebo slevu.

 

VI.5.     Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího zasláním takto vadného zboží na adresu: Martin Kohut, Dolní Tošanovice 80, 73953 Hnojník

 

VI.6.     Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

 

VII.   Právo spotřebitele odstoupit od kupní smlouvy

VII.1.   Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 53 odst. 8 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, od kupní smlouvy na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal, a od kupní smlouvy na dodávku novin, periodik a časopisů.

 

VII.2.   Nejedná-li se o případ uvedený v čl. VII.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, s nárokem na vrácení peněz. Prodávající nemusí tak učinit, pokud nemá zpět své zboží nebo doklad o odeslání. V případě, že bylo zboží nějakým způsobem poškozeno v době používání, je nutné, aby prodávající informoval zákazníka o snížení ceny tohoto produktu. Prodávající je povinen uhradit náklady za dopravu zboží, při vrácení produktu náklady uhradí kupující. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zaslat na adresu elektronické pošty prodávajícího info@mustaffa.cz.

 

VII.3.    V případě odstoupení od smlouvy dle čl. VII.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 7 pracovních dnů od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Ve lhůtě patnácti (15) dnů od vrácení zboží kupujícím dle čl. VII.3 obchodních podmínek je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno. Pokud vrácení produktu přesáhne tuto lhůtu nebo je produkt opotřebovaný, poškozený nebo není v původním obalu, nemůže být vrácený produkt přijat a nemůže být poskytnuta refundace. Vrácení oblečení může být

přijato pouze tehdy, když nebyl odstraněn originální štítek nebo visačka.

 

VII.4.   V případě odstoupení od smlouvy dle čl. VII.2 obchodních podmínek vrátí prodávající kupní cenu kupujícímu do deseti (10) dnů od skončení lhůty na přezkoumání zboží dle čl. VII.4 obchodních podmínek, nejpozději však do třiceti (30) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy kupujícímu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit kupní cenu v hotovosti již při vracení zboží kupujícím.

 

VII.5.   Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

 

VII.6.   Je-li společně se zboží poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím povinen prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek

 

VIII.  Ochrana osobních údajů a archivace kupní smlouvy

 

VIII.1. Kupující uzavřením kupní smlouvy vyjadřuje svůj souhlas se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů (uvedených v kupní smlouvě) v databázi zákazníků prodávajícího po naplnění kupní smlouvy (za účelem marketingu, nabízení dalšího zboží, případné další obchodní spolupráce či dalších smluvních vztahů), a to až do doby, než písemně doručí prodávajícímu svůj nesouhlas s takovým zpracováním.

 

VIII.2. Prodávající informace o kupujících uchovává v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy České republiky, zejména v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních, ve znění pozdějších předpisů. Osobní údaje kupujících jsou zabezpečeny proti zneužití. Tyto údaje prodávající nepředá žádné třetí osobě, s výjimkou případné zákonné povinnosti sdělení takové informace, a s výjimkou přepravců a poštovních doručovatelů pověřených prodávajícím dodáním zboží; těmto budou sděleny pouze takové údaje, které jsou nezbytné pro doručení zboží.

 

 

VIII.3. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti kupujícího doručené prodávajícímu odstranit z databáze.

 

VIII.4. Kupní smlouvy jsou počínaje jejich uzavřením archivovány prodávajícím, a to i po jejich naplnění. Kupní smlouvy jsou archivovány ve formě, ve které byly uzavřeny. Přístup k archivovaným kupním smlouvám má výlučně prodávající, případně subjekt prodávajícím pověřený archivací. Tito nejsou oprávněni zpřístupnit smlouvy třetím osobám, s výjimkou případné zákonné povinnosti takového zpřístupnění.

 

IX.    Kontaktní údaje prodávajícího

 

IX.1.     NIZL s.r.o. Jaurisova 515/4, Michle, 140 00 Praha 4

e-mail: info@mustaffa.cz

web: www.mustaffa.cz , www.mutatednation.cz

 

X.         Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

 

X.1.       Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

 

X.2.       Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat

 

XI.        Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy

 

XI.1.       Kupujícímu náleží veškerá práva uvedená v ustanoveních NOZ, které jsou určena na ochranu spotřebitele, zejm. pak práva uvedená v§ 1810an. NOZ, popř. práva určená na ochranu spotřebitele v jiných právních předpisech (např. zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele).
V případě vadného plnění Společností má Kupující právo na náhradu způsobené škody dle ustanovení § 2894an. NOZ, kdy objektivní odpovědnost Společnosti jako odborné osoby se řídí především § 2950 NOZ, popř. § 2913 NOZ. 
Dozor nad dodržováním povinností stanovených Zákonem o ochraně spotřebitele provádí Česká obchodní inspekce. Dozor nad dodržováním obecných povinností v oblasti obchodu a služeb provádějí též příslušné živnostenské úřady.
V případě, že mezi Klientem a Prodávajícím dojde ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Kupující podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce Ústřední inspektorát - oddělení ADR Štěpánská 15 120 00 Praha 2  Email: adr@coi.cz Web: adr.coi.cz. Kupující může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.“

 

XII.         Závěrečná ustanovení

 

XI.1.       Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

 

XI.2.       Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření.

 

XI.3.       Prodávající je oprávněn obchodní podmínky kdykoliv změnit. Pro konkrétní kupní smlouvu jsou však obchodní podmínky platné ve znění účinném ke dni uzavření dané kupní smlouvy.

 

 

 

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne: 20.11.2014.